Kiến thức về phân tích ngành

Kiến thức về phân tích ngành trong đầu tư chứng khoán
CAPEX và opex là gì ? Ứng dụng capex trong đầu tư